wolont o2   harcerstwo o2   dolacz o2  dzialanie o2 

 

Statut

by Arkadiusz Wojtysiak

ROZDZIAŁ 1.

 Postanowienia ogólne

 §1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, zwane dalej Stowarzyszeniem HARC jest stowarzyszeniem działającym na podstawie prawa polskiego.

 §2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży może używać skrótu HARC.

 §3.

Terenem działania Stowarzyszenia HARC jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 §4.

Siedzibą władz Stowarzyszenia HARC  jest miasto Piotrków Trybunalski.

  §5.

Działalność Stowarzyszenia HARC opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników w celu prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

 §6.

Stowarzyszenie HARC  może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

 §7.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 ROZDZIAŁ 2.

  Charakter, cele i zadania

  § 1

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC jest samodzielną organizacją społeczną, apolityczną, zrzeszającą osoby, które chcą nieść bezinteresowną pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona niezbędna.

 §2.

Głównymi celami działania Stowarzyszenia HARC są:
1. Propagowanie pozytywnych idei wśród dzieci i młodzieży oraz  rodziców i w środowisku działania, a w szczególności:

a)stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,

b)nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,

c)upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, patriotyzmu, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,

d)stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,

e)upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez  cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

f)upowszechnianie zasad zgodnych z harcerskim systemem wychowawczym.

2.  Tworzenie w społeczeństwie przychylnego klimatu dla działalności harcerstwa,

3.  Pomoc i poparcie dla działań podejmowanych przez jednostki harcerskie na rzecz wychowania dzieci i młodzieży.

4.  Działalność kulturalna i oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,

5.  Działalność w zakresie: kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony i promocji zdrowia,  pomocy społecznej, a takżerehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

6.  Pomoc społeczna i działalność charytatywna.

7.  Ochrona i promocja zdrowia

8.  Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

9.    Ekologia i ochrona zwierząt.

10.    Wszelka działalność na rzecz dzieci , młodzieży, dorosłych, oraz osób niepełnosprawnych,

 §3.

Wyżej wymienione cele będą realizowane w następujących obszarach: kultura, kultura
fizyczna, oświata, edukacja, dobroczynność, pomoc społeczna, działalność charytatywno-opiekuńcza,  ochrona zdrowia, ochrona środowiska, turystyka,  prawa człowieka, rozwój regionalny i lokalny, bezpieczeństwo publiczne, wychowanie patriotyczne.

 §4.

Głównymi zadaniami Stowarzyszenia HARC są:

1. Propagowanie wśród rodziców i dorosłego społeczeństwa poczucia współodpowiedzialności za wychowanie dzieci i młodzieży,

2.  Wspieranie działalności jednostek harcerskich działających na terenie działania Stowarzyszenia, a w szczególności:

·   wypowiadanie się w sprawach dzieci i młodzieży,

·   upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych,

·   podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,

·   działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a także rewalidacji dzieci nieprzystosowanych społecznie i niezaradnych życiowo,

·   prowadzenie działalności edukacyjnej,

·   organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań i specjalności, działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,

·   inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających uzależnieniom,

·   troska o tradycje i dziedzictwo narodowe, kształtujące postawy patriotyczne,

·   dbałość o dobra kultury związane z historią harcerstwa polskiego oraz ochrona i udostępnianie ich do celów naukowo-badawczych i wychowawczych,

·   przygotowanie członków organizacji do aktywności na rynku pracy,

·   organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,

·   prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej. 

3.  Pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności statutowej.

4.  Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu niezbędnego zaplecza technicznego, lokalowego, sprzętowo -  materiałowego.

5.  Promowanie zasad moralnych i wychowawczych.

6.  Pomoc w prezentowaniu dorobku harcerstwa władzom państwowym, samorządowym, sektorowi gospodarczemu oraz szerokiej publiczności.

7.  Wspieranie statutowej działalności jednostek pomocy społecznej i placówek opieki całkowitej oraz upowszechnianie wiedzy o ich działalności.

8.  Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy tj. grup samopomocowych, grup wsparcia, poradnictwa, doradztwa itp.

9. Udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin z długotrwałą bezradnością w sprawach życiowych i  ze środowisk patologicznych.

10. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych w tok normalnego życia, zapewnienie im w razie potrzeby odpowiedniego wsparcia i specjalistycznej pomocy.

11.Tworzenie warunków do przestrzegania praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

12.Propagowanie wśród osób niepełnosprawnych praw im przysługujących,

13.Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i będących w trudnej sytuacji życiowej.

14.Propagowanie wśród osób doświadczających przemocy domowej świadomości praw im przysługujących, udzielanie ofiarom przemocy domowej specjalistycznej pomocy i wsparcia.

15.Współpraca z władzami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, środkami masowego przekazu.

16.Wspieranie inicjatyw i przyczynianie się do rozwoju lokalnej infrastruktury tworzonej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w trudnej sytuacji życiowej i osób niepełnosprawnych.

17.Kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w trudnej sytuacji życiowej i osób niepełnosprawnych, oraz kształtowanie świadomości obywatelskiej.

18.Wspieranie rozwoju zawodowego członków Stowarzyszenia zajmujących się pomocą społeczną.

19.Prowadzenie i wspomaganie działalności rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych.

20.Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla kadry harcerskiej, jednostek harcerskich, jednostek pomocy społecznej, jednostek oświatowych i innych w zakresie podnoszenia kwalifikacji, oraz problematyki osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób będących w trudnej sytuacji życiowej i osób niepełnosprawnych.

21.Organizowanie i realizowanie konferencji i szkoleń dla osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i będących w trudnej sytuacji życiowej,

22.Wydawanie ulotek, informatorów, biuletynów dotyczących problematyki osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób niepełnosprawnych.

23.Budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

24.Organizowanie imprez integracyjnych, harcerskich, kulturalnych, sportowych, turystycznych propagujących idee Stowarzyszenia.

25.Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

26.Przyjmowanie darowizn rzeczowych z kraju i zagranicy przeznaczonych na działalność statutową.

27.Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

28.Tworzenie i prowadzenie jednostek, w których będą realizowane cele zatrudnienia socjalnego typu Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, oraz inne jednostki zatrudnienia  wspieranego w tym Spółdzielnie Socjalne.

29.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, oraz osób niepełnosprawnych.

30.Przeciwdziałanie bezrobociu i zwalczanie jego skutków, w szczególności poprzez organizację szkoleń, poradnictwo zawodowe oraz inne formy reintegracji zawodowej.

31.Współpraca i uczestniczenie w partnerstwach z innymi organizacjami i instytucjami, które będą miały na celu realizacje inicjatyw zbieżnych z celami Stowarzyszenia,

32.Podejmowanie inicjatyw mających na celu tworzenie miejsc pracy, rozwój gospodarczy i wspieranie przedsiębiorczości.

33.Tworzenie i prowadzenie jednostek, w których realizowane będą cele związane z przeciwdziałaniem bezrobociu i rozwojem gospodarczym.

34.Tworzenie i prowadzenie jednostek dziennego i całodobowego wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

35.Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

  ROZDZIAŁ 3.

 Członkowie, ich prawa i obowiązki

  §1.

Członkowie Stowarzyszenia HARC dzielą się na:
- członków zwyczajnych,
- członków wspierających,
- członków honorowych,

 §2.

Członek zwyczajny

1) Członkiem zwyczajnym może być osoba, mająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
2) Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3) Członek zwyczajny ma prawo:
- wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
- zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

- uczestniczyć w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
- zgłaszać w formie pisemnej opinie, wnioski i postulaty do władz Stowarzyszenia
- korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
4) Członek zwyczajny ma obowiązek:
- przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
- regularnego opłacania składek członkowskich,
- aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,

 §3.

Członek honorowy.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
     rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

  §4.

Członek wspierający

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba prawna, lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową,
2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej
deklaracji.
3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

 §5.

Ustanie członkostwa

1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub  wykluczeniu członka.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
- dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia przedstawionego Zarządowi w formie pisemnej
- automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat, jeśli składki zbierane są rocznie,
- śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,
3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
- działania na szkodę Stowarzyszenia,
- naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
- popełnienia czynu hańbiącego.
4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

 Rozdział 4

 Władze Stowarzyszenia

  §1.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia HARC, zwane dalej "Walnym Zebraniem"
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem",
3. Komisja Rewizyjna.

  §2.

Kadencja władz Stowarzyszenia HARC trwa 5 lat.

 §3.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia HARC

1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania Członków mogą być:
- zwyczajne,
- nadzwyczajne.
O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie najpóźniej na 14 dni przed terminem obrad.
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przynajmniej raz w roku  przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
- z inicjatywy Zarządu,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany na początku obrad zwykłą większością głosów. Do momentu wyboru Przewodniczącego, obradami kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu.

5. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie w pierwszym terminie konieczna jest obecność co najmniej połowy wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej 1/2 członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.
7. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu.
8. O drugim terminie Walnego Zebrania członkowie powinni być poinformowani w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.
9. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

10. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.

11. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwykłą większością głosów. Walne zebranie może zdecydować o głosowaniu tajnym.

12. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 §4.

  Walne Zebranie Członków:

- ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,
- rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
- wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną,
- uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia,
- zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,

-uchwala budżet,
- rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu, oraz Komisji Rewizyjnej

- podejmuje uchwały w sprawie majątku stowarzyszenia
- nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia.

 §5.

Zarząd Stowarzyszenia

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się minimum z 5 osób - w tym Prezesa i Skarbnika. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.

3. Liczba kadencji w Zarządzie jednej osoby nie jest ograniczona.
4. Prezes wybierany jest przez Walne Zebranie spośród osób uprzednio wybranych do Zarządu.

5. Wybór Prezesa następuje w odrębnym głosowaniu zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania.

6. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.

7. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku.
8. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
- kierowania bieżącymi sprawami Stowarzyszenia,

- realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,

- zwoływania Walnych Zebrań Członków
- realizacji budżetu Stowarzyszenia,

- uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
- przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
- zarządzania majątkiem

- organizowania i prowadzenia działalności statutowej

- nadzoru nad sposobem wykorzystaniem pozyskanych funduszy

- zawierania umów z innymi podmiotami,

- zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.
- składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw,
- reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz,
- uchwalania regulaminu pracy Zarządu,

- podejmowania uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie)

- prowadzenia dokumentacji członkowskiej,

- wnioskowania o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego
- ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.
- zatrudniania,
- inne sprawy określone w Statucie.

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach upoważnionych jest minimum dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Skarbnik.

9. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu. i im przewodniczy.

10. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.

11. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

12. Posiedzenie Zarządu może zostać zwołane również na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

13. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z regulaminem i bierze w nim udział więcej niż połowa członków Zarządu.

14. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Dyrektor biura Stowarzyszenia z głosem doradczym.

15. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, jeżeli wystąpią z odpowiednim wnioskiem do Zarządu.

16. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście.

17. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

18. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

19. Uchwały Zarządu podlegają zaprotokołowaniu; protokół podpisywany jest przez co najmniej dwóch członków Zarządu.

20. W przypadku ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia, Zarząd wybiera jednego z Wiceprezesów do pełnienia obowiązków Prezesa do czasu najbliższego Walnego Zebrania, które wybierze nowego Prezesa w trybie określonym w pkt.5.

21. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji Zarząd może uzupełnić swój skład wśród członków zwyczajnych  Stowarzyszenia. W ten sposób można powołać nie więcej niż ½ członków Zarządu.

 §6.

Do zadań Dyrektora biura należy:

a) organizacja pracy biura Stowarzyszenia, przygotowywanie posiedzeń Walnego Zebrania, Zarządu   oraz współudział w realizacji podjętych uchwał,
b) przygotowanie projektu budżetu Stowarzyszenia,
c) kierowanie pracą biura i personelu etatowego,
d) wykonywanie zadań zlecanych przez Zarząd,
e) inne sprawy określone w przepisach odrębnych niniejszego Statutu i w regulaminie pracy Zarządu.

 §7.

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z minimum 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia
4. Członkowie Komisji mają prawo
- uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym
- wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej
podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:
- kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
- przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia
- składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
- składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
7. Członkowie Komisji pracują społecznie.

 § 8

1. Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.
2. Zarząd Stowarzyszenia może upoważnić innych członków zarządu i Dyrektora biura do reprezentowania Stowarzyszenia w określonym zakresie i czasie.

Rozdział 5

Majątek i gospodarka finansowa

Majątek Stowarzyszenia składa się z :

- składek członkowskich członków zwyczajnych,
- dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
- wpływów z działalności statutowej,
- dochodów z majątku Stowarzyszenia,
- dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
- dotacji i kontraktów państwowych,
1. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.
2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§1.

1.Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.

2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału V ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989r. Nr20 poz.104 z późniejszymi zmianami)